วันที่ 10 มกราคม 2567 " โครงการขยะทองคุ้มครองสวัสดิการ " เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะตามโครงการขยะทองคุ้มครองสวัสดิการ ประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ รับซื้อขยะหมู่. 7,8,15,16 "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 10 มกราคม 2567