ข้อมูลทั่วไปตำบลสะอาดสมบูรณ์

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 10 มีนาคม 2565

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านดอนทอง , หมู่ 2 บ้านกาหลง , หมู่ 3 บ้านแมต , หมู่ 4 บ้านแมต , หมู่ 5 บ้านแมต , หมู่ 6 บ้านสะอาดสมบูรณ์ , หมู่ 7 บ้านสงยาง , หมู่ 8 บ้านสังข์ , หมู่ 9 บ้านดงเค็ง , หมู่ 10 บ้านขี้เหล็ก , หมู่ 11 บ้านป่าเพิ่ม , หมู่ 12 บ้านดอนศรีวิไล , หมู่ 13 บ้านหนองผือ, หมู่ 14 บ้านหนองแข้, หมู่ 15 บ้านสังข์, หมู่ 16 บ้านสงยาง