คณะผู้บริหาร/บุคลากร ในหน่วยงาน

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 10 มีนาคม 2565

หน่วยงาน และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

ฝ่ายบริหาร  

https://saad-somboon.go.th/w/public/assets/images/upload/CONTENT/365/yn8ux3leazvjj3e2iocc.jpg
นายสหาย สังฆะมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 089-8832866
นายก อบต.สะอาดสมบูรณ์
0868832866
https://saad-somboon.go.th/w/public/assets/images/upload/CONTENT/364/nvswlx725iuy2urhzcpz.jpg
นายคำพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 085-4521397
รองนายก อบต.สะอาดสมบูรณ์
0854521397
https://saad-somboon.go.th/w/public/assets/images/upload/CONTENT/363/zaaa6zhothcssgitcs8p.jpg
นายทองอินทร์ กันลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 084-7904071
รองนายก อบต.สะอาดสมบูรณ์
0847904071
https://saad-somboon.go.th/w/public/assets/images/upload/CONTENT/245/py5q3fyt1y8ylhudc9za.jpg
ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล 081-0600100
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0810600100