ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 22 มีนาคม 2565
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ

หมายเหตุ โปรดเตรียมไฟล์เอกสารแนบประกอบคำขอให้ครบถ้วน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีสมุดธนาคาร หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร เป็นต้น