วันที่ 11 มกราคม 2567 " โครงการขยะทองคุ้มครองสวัสดิการ " เจ้าหน้าที่ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะตามโครงการขยะทองคุ้มครองสวัสดิการ ประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ รับซื้อขยะหมู่.10,11,13 "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 มกราคม 2567