แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูล ITA - ด้านข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ITA - ด้านการบริหารงาน
ข้อมูล ITA - ด้านการบริหารเงินงบประมาณ
ข้อมูล ITA - ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ITA - ด้านการส่งเสริมและความโปร่งใส
ข้อมูล ITA - ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล ITA - ด้านมาตการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี